Rapportering i Prisma

För bidrag som har beslutats från och med 2016 begärs ekonomisk och vetenskaplig rapportering in via Prisma. Rapportering av projekt innebär att du som erhållit medel för projektets genomförande (anslagsmottagaren/projektledaren), ska redovisa såväl utgifter som resultat för projektet.

Vad ska ingå i rapporteringen?

Det här materialet ska du ta fram:
1. Ekonomisk rapport
2. Vetenskaplig rapport

1. Ekonomisk rapport

I den ekonomiska rapporten ska du som erhållit medel för projektets genomförande (anslagsmottagaren/projektledaren) redovisa uppgifter för finansierade projekt. Rapporten ska omfatta alla utgifter för den del av projektet som är finansierat av Formas. Behörig företrädare för medelsförvaltaren, vanligtvis en ekonom, ska fylla i uppgifterna i Prisma och registrera rapporten. Rapporten går sedan vidare till anslagsmottagaren/projektledaren för kontroll innan den skickas in till Formas. 

Utgifterna redovisas exklusive moms om anslagsmottagaren har rätt att göra avdrag för ingående moms i projektet. I annat fall redovisas utgifterna inklusive ingående moms. 

Följande ekonomiska uppgifter ska redovisas via Prisma (gäller för bidrag beslutade om från och med 2016).

I Prismas användarstöd finns instruktioner som beskriver hur du rapporterar: 


Återbetalning av överskott
I samband med att den ekonomiska slutredovisningen lämnas in ska medelsförvaltaren återbetala allt outnyttjat bidrag till Formas. Om överskottet understiger ett halvt prisbasbelopp får det emellertid behållas och användas för forskningsändamål liknande det som bidraget avsåg. Är överskottet större ska det i sin helhet återbetalas till Formas på bankgirokonto 5105-2140. Ange tydligt att betalningen gäller outnyttjade medel samt projektnummer. 

2. Vetenskaplig rapport

Den vetenskaplig återrapporteringen fylls i av anslagsmottagaren/projektledaren. 

Det finns tre olika mallar: 


I Prismas användarstöd finns instruktioner som beskriver hur du rapporterar: 

Formas projektkatalog

Alla rapporterade projekt finns i projektkatalogen. Formas projektkatalog är en söktjänst som tillåter sökning bland Formas samtliga pågående beviljade projekt och finansieringsärenden. Systemet innehåller övervägande information på svenska. Projektdatabasen hämtar sin informationen från Formas administrativa system. Denna information består dels av de uppgifter som forskarna själva har lämnat, och dels av information som Formas olika beslutande instanser har tillfört.

Undantag

I de fall den ursprungliga ansökan inte gjorts i något av Formas ansökningssystem (Formas Direct eller Prisma) görs redovisningen enligt specifika instruktioner och skickas med e-post till registrator@formas.se. Inga skrifter, böcker eller annan form av rapportering ska skickas till Formas.

Kenth Hermansson

2017-05-05