Rapportering i Formas Direct

Slutrapportering av projekt innebär att du som erhållit medel för projektets genomförande (anslagsmottagaren/projektledaren), ska redovisa såväl resultat som utgifter för projektet.

Vad ska ingå i slutrapporteringen?

Det här materialet ska du ta fram:

1. Ekonomisk slutredovisning
2. Inomvetenskapligt referat på engelska 
3. Populärvetenskaplig resultatsammanfattning på svenska.

Rapporteringen ska inte innehålla bilder eller figurer.

1. Ekonomisk slutredovisning

I den ekonomiska slutredovisningen ska anslagsmottagarens utgifter redovisas för projekt som är finansierat av Formas. Uppgifternas riktighet bestyrks genom att behörig firmatecknare och projektledare undertecknar redovisningen.

Den ekonomiska slutredovisningen ska omfatta alla utgifter för den del av projektet som är finansierat av Formas. Utgifterna redovisas exklusive moms om anslagsmottagaren har rätt att göra avdrag för ingående moms i projektet. I annat fall redovisas utgifterna inklusive ingående moms.

Understiger de totala utgifterna mottaget förskott ska, om mellanskillnaden är ett halvt basbelopp eller större, återstående medel återbetalas till Formas, bankgirokonto 5105-2140, med angivande av projektnumret som referens. Den undertecknade ekonomiska slutredovisningen skickas per post till Formas, Box 1206, 111 82 Stockholm.

Den ekonomiska slutredovisningen ska i första hand göras i Formas Direct. I de fall den ursprungliga ansökan inte gjorts i Formas Direct görs redovisningen på särskild blankett.

2. Inomvetenskapligt referat på engelska

Referatet (max 8 000 tecken inklusive mellanslag) ska vara skrivet som ett abstract till en vetenskaplig uppsats, det vill säga det ska sammanfatta arbetets olika delar.

  • Introduktion med syfte och hypotes
  • Material och metoder
  • Resultat
  • Diskussion med slutsats
  • Vetenskapliga uppsatser som eventuellt framkommit under projekttiden listas

3. Populärvetenskaplig resultatsammanfattning på svenska

Sammanfattningen (max 6 000 tecken inklusive mellanslag) ska innehålla:

  • Bakgrund och syfte
  • Teori och metod
  • Huvudresultat
  • Konklusion
  • Lista på eventuella poulärvetenskapliga publikationer från projektet

Det inomvetenskapliga referatet och den populärvetenskapliga resultatsammanfattningen ska göras i Formas Direct för att bli godkänd.

I de fall den ursprungliga ansökan inte gjorts i Formas Direct ska den populärvetenskapliga resultatsammanfattningen och det inomvetenskapliga referatet skickas med e-post till registrator@formas.se. Formas diarienummer, projekttitel och projektledaren namn och adress ska alltid anges.

Så här gör du när du ska slutrapportera

Logga in i Formas Direct till det konto där den ursprungliga ansökan gjordes. 

1. Välj rapportera
2. Välj ny rapportering
3. Välj projekt att rapportera
4. Välj ekonomisk eller vetenskaplig rapportering

Formas projektkatalog

Alla rapporterade projekt finns i projektkatalogen. Formas projektkatalog är en söktjänst som tillåter sökning bland Formas samtliga pågående beviljade projekt och finansieringsärenden. Systemet innehåller övervägande information på svenska. Projektdatabasen hämtar sin informationen från Formas administrativa system. Denna information består dels av de uppgifter som forskarna själva har lämnat, och dels av information som Formas olika beslutande instanser har tillfört.

Undantag

I de fall den ursprungliga ansökan inte gjorts i Formas ansökningssystem görs redovisningen enligt instruktionen och skickas med e-post till registrator@formas.se. Inga skrifter, böcker eller annan form av rapportering ska skickas till Formas.

Om du fått ett bidrag som är mindre än två prisbasbelopp behöver du inte skriva ett inomvetenskapligt referat på engelska eller en populärvetenskaplig resultatsammanfattning på svenska.

Karla Anaya-Carlsson

2017-03-23