Så här bereds din ansökan hos Formas

Formas uppdrag

Formas är ett statligt forskningsråd med fokus på hållbarhet. Formas uppdrag är att finansiera och stödja grund- och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Forskningen ska vara av relevans för en hållbar utveckling av samhället och av högsta vetenskapliga kvalitet.

I Formas utlysningar söker forskare pengar i konkurrens. Utlysningarna delas in i två huvudkategorier:

1. årliga öppna utlysningen inom Formas områden
2. tematiskt riktade utlysningar

Observera att i utlysningar som sker tillsammans med andra finansiärer, nationella eller internationella, kan beredningsprocessen se annorlunda ut.

Sakligt och opartisk bedömning

Formas bedömer ansökningarna enligt de instruktioner och anvisningar som finns i respektive utlysningstext.

Ansökan bedöms enligt tre kriterier för vetenskaplig kvalitet:

1. frågeställning
2. metod och genomförande
3. vetenskaplig kompetens

och två kriterier för samhällsrelevans:

1. frågeställningens möjliga samhällsnytta och
2. forskningskommunikation med intressenter/användare.

Samtliga kriterier ska tydligt adresseras i ansökan. Det är viktigt att sökanden beskriver vilken relevans forskningsprojektet kan ha för samhället, både nationellt och internation, både på kort och lång sikt. Det är bara den information som finns i ansökan som bedöms.

Alla kriterier är lika viktiga. Den sammanvägda bedömningen av ansökan görs utan förutbestämd viktning av de fem kriterierna. Förutom dessa kriterier kan det finnas ytterligare kriterier i de riktade utlysningarna. De står i så fall alltid i respektive utlysningstext.

Ingen diskriminering får göras i bedömningen av ansökningarna, exempelvis på grund av kön. Ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och relevans är överordnad jämställdhetsaspekten, men vid lika bedömning ska det lämnas företräde till underrepresenterat kön.

Vem gör bedömningen? 

Internationella bedömningsgrupper bedömer ansökningarna. Ledamöterna i beredningsgrupperna är antingen aktiva forskare eller användare av forskningsresultat som är kvalificerade för att bedöma den potentiella samhällsnyttan. Forskarna är i majoritet. De olika grupperna har den expertkunskap som krävs för att granska humaniora, natur-, samhälls-, hälso-, och teknikvetenskap inom Formas ansvarsområden. Gruppen har också kompetens att granska mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Opartiskhet

Samtliga ledamöter i beredningsgrupperna är skyldiga att anmäla jäv och på eget initiativ redovisa vilka omständigheter som skulle kunna tänkas påverka dennes ställningstaganden. Vid jäv får ledamoten inte delta i handläggningen och bedömningen av den aktuella ansökan och måste lämna möteslokalen när ansökan diskuteras. Det ska skrivas ett jävsprotokoll vid beredningsgruppens möte.

Formellt beslut

Formas Forskarråd fattar strategiska beslut om utlysningar av forskningsmedel och formella beslut om att bevilja medel till olika forskningsprojekt. Beredningsgrupperna gör en rangordning av ansökningarna i respektive grupp som sedan ligger till grund för forskarrådet beslut om vilka projekt som beviljas medel. Forskarrådet består av ordförande, Formas generaldirektör samt ytterliga elva ledamöter. Rådet utses av regeringen och av valda representanter vid universitet och högskolor
 

Fördelning av budget inom årliga öppna utlysningen

Formas totala budget för den årliga öppna utlysningen avgör hur stor andel av alla inkomna ansökningar som kan beviljas medel. Budgeten fördelas mellan de tio beredningsgrupperna baserat på hur många ansökningar som kommer in i respektive beredningsgrupp.

Bedömningskriterier

Beredningsgrupperna bedömer ansökningarna enligt följande specifika kriterier:

Kriterier för vetenskaplig kvalitet

1. Frågeställning  

 • Syftets vetenskapliga betydelse
 • Originalitet och nyhetsvärde i syfte, teori och hypoteser
 • Möjlighet till vetenskapligt betydande resultat
 • Syfte i linje med utlysningen

 

Förtydliganden:

 • Mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt ska beaktas positivt när de är tillämpliga för den aktuella frågeställningen
 • Jämställdhet och genus eller andra kritiska perspektiv ska inkluderas i frågeställningen när det är relevant.

2. Metod och genomförande  

 • Den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet
 • Metodens nyhetsvärde
 • Konkret och realistisk arbetsplan
 • Konkret och realistisk plan för vetenskaplig publicering och informationsspridning
 • Koordinering av projektet och forskargruppen
 • Lämpligheten av mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt
 • Etiska överväganden
 • Budgetens rimlighet i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat

 

Förtydliganden:

 • De vetenskapliga metodernas genomförbarhet och lämplighet ska i första hand beaktas

3. Vetenskaplig kompetens

 • Publikationernas vetenskapliga kvalitet
 • Förmåga att genomföra projektet enligt planen
 • Erfarenhet av handledning av yngre forskare (postdocs, doktorander, samt examensarbetare för sökande som själva är unga forskare)
 • Erfarenhet av projektledning
 • Nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag, samt deltagande vid eller arrangerande av workshops eller konferenser
 • Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter/användare
 • Forskargruppens styrka och konkurrenskraft

 

Förtydliganden:

 • Kvaliteten på vetenskapliga publikationer ska bedömas med hänsyn till standarder inom varje vetenskapsområde
 • När flera forskare samarbetar bedöms både varje enskild forskares vetenskapliga kompetens och gruppens samlade vetenskapliga kompetens
 • För Mobilitetsstöd ska forskningsmiljöns styrka och konkurrenskraft bedömas för både hemuniversitetet och värduniversitetet

Kriterier för samhällsrelevans

1. Frågeställningens möjliga samhällsnytta

 • Frågeställningen avser viktiga samhälls-/sektorsfrågor inom utlysningens inriktning (Formas hela ansvarsområde för den årliga öppna utlysningen), nationellt och/eller internationellt
 • Projektet kan på kort eller lång sikt bidra till hållbar utveckling, nationellt och/eller internationellt
 • Intressenters/användares behov har beaktats i utformningen av projektet
 • Syfte i linje med utlysningen.

 

Förtydliganden:

 • Beaktande av intressenters/användares behov kan innefatta referenser till t.ex. direktiv, miljömål, globala hållbarhetsmål och strategier samt diskussioner med relevanta intressenter/användare

2. Kommunikation med intressenter/användare

 • Beskrivning av relevanta intressenter/användare
 • Konkret och realistisk plan för projektets involvering av relevanta intressenter/användare och för kommunikation av forskningen och dess resultat med dessa

 

Förtydliganden:

 • Intressenter/användare ska betraktas i vid mening som aktörer utanför och/eller ibland även innanför forskarsamhället (beroende på om projektet är av mer grundläggande eller mer tillämpad karaktär) nationellt som internationellt, som kan dra nytta av forskningsresultat eller möjliggöra dess framtida användning i samhället
 • Kommunikation med intressenter/användare kan ske på olika sätt och med olika tidsramar beroende på den aktuella frågeställningen men bör innefatta olika former av dialog med intressenter och möjliga användare av forskningen och forskningsresultaten. Se Stöd för att adressera kommunikationskriteriet.

Hur går bedömningsprocessen till?

Första kontroll av ansökan

Formas kontrollerar om alla ansökningar som kommer in till utlysningen ligger inom Formas ansvarsområden och inom utlysningens ramar. De som inte gör det avvisas. En ansökning kan också avvisas om den innehåller formella fel eller är ofullständig, dvs. brister i den information som krävs i ansökningsformuläret eller bilagorna. Det är Formas huvudsekreterare som fattar beslut om avvisning. Mer information om skäl för avvisning av en ansökan finns i Formas allmänna anvisningar.

Bedömning av beredningsgruppernas kompetens

Samtliga ledamöter i beredningsgrupperna redovisar sin kompetens för att granska varje ansökan i beredningsgruppen och anmäla eventuellt jäv. Kompetensen att granska ansökningarna anges på en tregradig skala:

3 = högre kompetens
2 = medelkompetens
1 = lägre kompetens

För varje ansökan utses granskare

Formas utser normalt fyra granskare för varje ansökan. Granskarna ska vara ledamöter med kompetens att granska den aktuella ansökan. En av granskarna utses till rapportör. Rapportören ansvarar för att kortfattat föredra ansökan vid beredningsgruppens möte och sammanställa beredningsgruppens yttranden.

För ansökningar som beredningsgruppen inte har tillräcklig kompetens att bedöma används externa granskare. Dessa kan vara ledamöter i någon av Formas andra beredningsgrupper eller helt fristående experter. Ansökan granskas fortfarande av fyra ledamöter i beredningsgruppen, med den eller de externa granskarnas omdömen som vägledning. Vid en extern granskning ges poäng och skriftligt omdöme på varje kriterium. Formas principer för jäv gäller också för externa granskare (se nedan).

Ansökningarna poängsätts

Granskarna bedömer de ansökningar de tilldelats och poängsätter bedömningskriterierna för vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans samt skriver korta kommentarer om varje ansökans styrkor och svagheter. Kommentarerna är obligatoriska och används för att underlätta diskussionen vid beredningsgruppens möte och som hjälp för rapportörerna att sammanställa yttrandet. De individuellt satta poängen och skrivna kommentarerna är gruppens arbetsmaterial och lämnas inte till sökanden. För varje bedömningskriterium sätter beredningsgruppens ledamöter poäng enligt följande skala:

7 – Outstanding. The application successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Shortcomings are insignificant.
6 – Excellent.
The application successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Shortcomings are minor.
5 – Very good
. The application addresses the criterion very well, but with some notable shortcoming.
4 – Good.
The application addresses the criterion well, but with several notable shortcomings.
3 – Acceptable.
While the application broadly addresses the criterion, but there are considerable weaknesses.
2 – Poor.
The application addresses the criterion in an inadequate manner, or there are serious inherent weaknesses.
1 – Insufficient.
The application fails to address the criterion under examination or cannot be judged due to missing or incomplete information.

Beredningsgruppens möte

Varje beredningsgrupp träffas för att diskutera och rangordna ansökningarna. Ledamöternas individuellt satta poäng och skrivna kommentarer används som utgångspunkt för gruppens diskussion. Detta ligger till grund för gruppens slutliga samlade betygsättning och yttrande. Beredningsgrupperna har möjlighet att föreslå nedskärningar i sökt budget om de bedömer att den inte är rimlig utifrån forskningsplanen och projektets förväntade resultat.

Ansökningarna i årliga öppna utlysningen rangordnas på beredningsgruppsmötet enligt de olika typerna av bidrag:

 • Forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare
 • Mobilitetsstöd till unga forskare

Samlat yttrande från beredningsgruppen

Alla projektledare får en skriftlig redovisning av beredningsgruppens samlade bedömning av ansökan. Det samlade yttrandet redovisar bedömningen i termer av:

 • poäng på varje kriterium
 • sammanvägd helhetspoäng
 • kortfattad skriftlig kommentar

Mer om beredningsgruppernas sammansättning och arbete

Beredningsgruppens ledamöter

För Formas årliga öppna utlysning utses ledamöter i beredningsgrupperna årligen. Varje ledamot i gruppen kan delta i upp till fyra år. För riktade utlysningar utses en beredningsgrupp med kompetens att täcka det aktuella ämnesområdet. 

Ordförande och vice ordförande är, med stöd av Formas, ansvariga för att beredningsgruppens arbete sker i enlighet med Formas allmänna uppdrag, jävsregler, riktlinjer för granskning av ansökningar och i övrigt god etik. Vice ordförande träder in som ordförande om ordföranden inte kan leda arbetet.

Villkor för deltagande

Det är möjligt att vara ledamot i beredningsgrupperna i Formas årliga öppna utlysning under en sammanhängande period om fyra år. Förordnandet av ledamöter förnyas dock varje år. Ordförande kan sitta ytterligare ett år. När fem år förlöpt efter tidigare avslutad period, kan en person på nytt utses som ledamot i någon av Formas ordinarie beredningsgrupper. Formas har som mål att ersätta ledamöter i beredningsgrupperna successivt, så att endast en minoritet av ledamöterna byts ut varje år.

Riktlinjer för sammansättningen av Formas beredningsgrupper

 • Beredningsgrupperna består av ordförande, vice ordförande och ett för utlysningen passande antal ledamöter. Med passande menas här så många ledamöter som behövs för att täcka den kompetensbredd som behövs för att bedöma ansökningarna som inkommit i utlysningen. Ordföranden bedömer inte ansökningarna.
 • Ledamöterna har mandat att bedöma såväl vetenskaplig kvalitet som relevans inom Formas ansvarsområden.
 • Ordförande är en forskare som har kompetens på professorsnivå eller motsvarande, bred ämneskompetens, erfarenhet av strategiskt arbete och med insikter i forskningens samhällsvärde för hållbar utveckling.
 • Till vice ordförande utses en representant för användare av forskningsresultat. Vice ordförande ska ha bred kompetens om forskningens användarvärde och samhällsnytta för hållbar utveckling, samt väsentlig erfarenhet av strategiskt arbete.
 • En majoritet av ledamöterna är aktiva forskare, i Sverige eller utomlands, som har valts som ledamöter av beredningsgruppen primärt baserat på deras kompetens att bedöma ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet. Forskarna ska ha bred ämneskompetens, på eller motsvarande docentnivå, och ha förmåga att arbeta strategiskt.
 • En minoritet av ledamöterna är användare, vilka har valts som ledamöter av beredningsgruppen primärt baserat på deras kompetens att bedöma relevans inom Formas ansvarsområden. De kan vara verksamma antingen i eller utanför Sverige.
 • Användaren bör ha dokumenterad erfarenhet av forskning, t.ex. genom doktorsexamen, tidigare granskningar eller strategisk kunskapsuppbyggnad. Användarna ska kunna överblicka samhällets kort- och långsiktiga kunskapsbehov samt ha erfarenheter av strategiskt arbete.
 • Beredningsgruppen som helhet ska kunna bedöma ansökningar inom hela ämnesområdet som de ansökningar som fördelas till gruppen spänner över, dvs. ha en ämnesmässig täckning och kunna bedöma både grundforskning och behovsmotiverad forskning samt användarvärde och samhällsnytta. Slutgiltigt beslut om beredningsgruppens sammansättning fattas först efter att ansökningarna har kommit in. Vid behov kan också externa expertgranskare tas in som komplement till beredningsgruppens kompetenser.
 • Varje beredningsgrupp ska ha en jämn könsfördelning med minst 40 procent av varje kön.
 • Ordföranden och vice ordföranden i Formas beredningsgrupper ska sammantaget ha en jämn könsfördelning.

Mer om hantering av jäv

Alla granskare som är involverade i bedömningen av ansökningar på uppdrag av Formas ska läsa Formas etikpolicy innan de påbörjar sitt uppdrag. Ansökningar från beredningsgruppens ledamöter får inte granskas av aktuell beredningsgrupp, vare sig de står som projektledare eller har annan medverkande roll. Om en ledamot vill söka anslag hos Formas och det inte finns någon annan relevant beredningsgrupp kommer ledamoten att ersättas. Ledamoten måste meddela Formas snarast möjligt om eventuella egna ansökningar.

Ett grundläggande krav för det arbete som beredningsgrupperna utför är opartiskhet. Bestämmelser om jäv finns i 11 och 12 § § Förvaltningslagen (1986:23). Jäv anses föreligga i följande fall:

 • Ärendet angår ledamoten eller någon närstående till denne eller då ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för ledamoten eller någon närstående till denne.
 • Ledamoten eller någon närstående till denne är ställföreträdare för eller arbetar vid samma institution eller företag som sökanden eller är ställföreträdare för annan som kan erhålla synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.
 • Ledamoten har ett pågående eller nyligen avslutat samarbete med sökanden. Jäv föreligger också om det i övrigt finns någon särskild omständighet som kan påverka förtroendet till en ledamots opartiskhet i ärendet. Som exempel kan nämnas vänskap, fiendskap och ekonomiskt beroende.


Ledamöter i beredningsgrupperna är skyldiga att beakta och anmäla jäv samt på eget initiativ redovisa om det finns eventuella omständigheter som skulle kunna tänkas påverka dennes ställningstaganden. Vid jäv får ledamoten inte delta i handläggningen och bedömningen av den aktuella ansökan och måste lämna möteslokalen vid diskussioner där ansökan berörs. Vid beredningsgruppens möte skrivs ett jävsprotokoll.

Kajsa Ljung

2017-12-18