FAQ: Årliga öppna utlysningen

Min ansökan verkar passa in i flera beredningsgrupper. Hur vet jag vilken beredningsgrupp jag ska välja?

Beredningsgruppernas teman är breda och det är därför inte ovanligt att ett projekts inriktning anknyter till flera grupper. Du har möjlighet att välja tre beredningsgrupper när du skapar din ansökan i Prisma. Välj i första hand den beredningsgrupp som du tycker passar din frågeställning bäst och därefter ytterligare två grupper i fallande prioriteringsordning. Om Formas bedömer att den kompetens som krävs för att bedöma din ansökan är mer relevant i en annan beredningsgrupp än den du har valt så kontaktar vi dig för att stämma av möjligheten att byta beredningsgrupp.

Varför måste jag kategorisera min ansökan efter FNs globala mål för en hållbar utveckling?

Formas har infört en kategorisering av inkomna ansökningar i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål. Detta gör vi för att underlätta uppföljning och redovisning av den forskning som Formas finansierar. En sådan kategorisering underlättar vår redovisning av hur den forskning vi finansierar bidrar till hållbar utveckling och till att lösa olika samhällsutmaningar. FNs globala mål för en hållbar utveckling är ett internationellt system och kategoriseringen ökar därmed användbarheten av Formas data.

Finns det en övre gräns för hur stor ett projekts budget får vara?

Ja, sökande i utlysningarna forsknings- och utvecklingsprojekt samt forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare kan söka medel för upp till ett genomsnitt av 1 miljon SEK per år över det totala antalet år projektet pågår. Om det totala sökta beloppet överstiger ett snitt på 1 miljon SEK per år kommer ansökan bli avvisad.

Är det tillåtet att inkludera underleverantörer i projektet?

Ja, underleverantörer är tillåtna om de deltar i avgränsade delar av projektet.

I Formas årliga öppna utlysning finns det en regel som säger att det endast är tillåtet att ha ett pågående projekt per projektledare. Vilka delutlysningar ingår i Formas årliga öppna utlysning och omfattas av denna regel?

Den årliga öppna utlysningen består av utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt, utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare samt utlysningen för mobilitetsstöd till unga forskare. För samtliga tre delutlysningar gäller regeln om att det endast är tillåtet att ha ett pågående projekt per projektledare.

Vad menas med ett pågående projekt? Om jag redan har ett projekt som fått finansiering i Formas årliga öppna utlysning, när kan jag då ansöka om ett nytt bidrag?

Ett projekt pågår så länge det mottar medel Formas. D v s, om ditt projekt får finansiering för år 2016, 2017 och 2018 så är du kvalificerad att söka i den årliga öppna utlysningen 2018 och har därmed möjlighet till nya medel från och med 2019. Om ditt projekt mottar medel 2017, 2018 och 2019 är du däremot inte kvalificerad att söka i Formas årliga öppna utlysning 2018, eftersom du inte kan ta emot nya medel 2019 då ditt tidigare projekt fortfarande får finansiering av Formas. Med andra ord har du möjlighet att söka för ett nytt projekt under det sista året som ditt tidigare projekt får finansiering av Formas.
Denna regel gäller projekt som mottar medel i Formas årliga öppna utlysning. Om du redan har ett projekt som finansieras i en av Formas riktade utlysningar så är det däremot möjligt att samtidigt ha ett pågående projekt i den årliga öppna utlysningen, så länge din lön inte överstiger 100 % av en heltidsanställning.

Jag har ett bidrag från Formas som framtidens forskningsledare med medel t o m 31 december 2019. Får jag söka för en postdoc som jobbar i mitt projekt eller måste jag vänta till mitt projekt tar slut?

Om du mottar medel från Formas som projektledare för ett projekt i den årliga öppna utlysningen även under 2019 kan du inte söka nya medel i den öppna utlysningen i år. Du kan söka för ett nytt bidrag i den årliga öppna utlysningen nästa år, 2019. Du är dock välkommen att söka medel i riktade utlysningar under 2018.

Kan jag söka medel i den årliga öppna utlysningen i år om jag förlänger mitt pågående projekt som skulle ha slutförts 2018, så att det istället slutförs 2019?

Ja, du får söka nya medel i år. Förlängning av projekt påverkar inte projektperioden, bara tiden som du som projektledare kan använda pengarna.

Jag är projektledare för ett projekt inom en av era riktade utlysningar. Det slutar 2019 eller senare, får jag skicka in en ansökan i den årliga öppna utlysningen i år?

Ja, det får du. Regeln om att en projektledare endast får ha ett pågående projekt gäller enbart för den årliga öppna utlysningen och inte för beviljade projekt inom de riktade utlysningarna.

Kan en person som är projektledare i ett pågående projekt vara medsökande i andra ansökningar?

Ja, regeln om att man endast får ha max ett pågående projekt gäller bara för rollen som projektledare.

Kan en person, som för närvarande inte har något projektmedel från Formas, vara involverad i flera projektansökningar i den årliga öppna utlysningen så länge hen bara är projektledare i en av dem?

Ja, du kan vara involverad i flera projekt som medverkande forskare men du kan bara vara projektledare för ett av projekten som skickas in till den årliga öppna utlysningen.

Finns det en maxgräns för antal ansökningar eller projekt som en person kan vara involverad i om hen inte är projektledare?

Nej, det finns ingen övre gräns för hur många ansökningar eller projekt som du kan medverka i när du inte är projektledare. Däremot kan inte lönebeloppet från Formasmedel överstiga 100% av en heltidsanställning.

Jag vill söka för ett treårigt projekt. Kan jag då söka mer än 1 miljon kronor för ett år så länge jag inte söker mer än 3 miljoner totalt?

Ja, det stämmer.

Kan värdorganisationen i ett mobilitetsstöd vara ett forskningsinstitut/företag/myndighet istället för ett universitet?

Ja, det går bra. Vad man bör tänka på är dock att värdorganisationen ska utgöra en för sökanden relevant och värdefull forskningsmiljö och att detta bör beskrivas i ansökan. Forskningsmiljön både vid hem- och värdorganisationen är en del av bedömningen.

Är det möjligt att inkludera medsökande, antingen från hemuniversitetet eller från värduniversitetet i en mobilitetsansökan?

Nej, medsökande (eller medverkande som det kallas i Prisma) kan inte ingå i ett mobilitetsprojekt.

Inkluderar ett mobilitetsstöd förbrukningskostnader samt även kostnader hos värdorganisationen (t.ex. laboratoriekostnad, lön till assistent/tekniker och förbrukningskostnader)?

Nej, i en mobilitetsansökan går det bara att söka för egen lön, OH-kostnader och lokalkostnader (enligt praxis vid hemorganisationen). Driftskostnader eller kostnader för utrustning beviljas inte. I bilaga L ska både hem- och värdorganisation försäkra att projektet ges alla nödvändiga faciliteter och resurser.

Finns det någon procentuell gräns för hur stor del av sin lön man kan söka för?

Nej, det finns ingen sådan gräns. Den enda begränsningen är maximal genomsnittlig projektbudget på 1 miljon kronor per år (gäller ej mobilitetsstöd).

Vad gäller för bilaga J?

Bilaga J är till för bilder, tabeller och figurer och laddas upp som en pdf om högst 4 MB.

Karin Önneby

2018-02-28