2017-01-27

9. Städer och landsbygder

En angelägen fråga är hur städer, andra tätorter och landsbygder bäst ska kunna utformas, styras och utvecklas i en inkluderande och hållbar riktning.

Beredningsgrupper Årliga öppna.Allt fler människor och resurser koncentreras i och kring ett antal städer som växer snabbt, och de står ofta i centrum för utveckling och innovation på kommunal, regional, nationell och internationell nivå. Även om en sådan utveckling rymmer stora möjligheter så kan expansionen ske på bekostnad av andra städer, tätorter, stadsnära områden och invånarna själva.

I anknytning till detta står även landsbygder inför både utmaningar och möjligheter såsom utvecklingen av nya näringar och tjänster, en hållbar användning av mark och vatten, samt frågor om hur behovet av resurser och samhällsservice ska tillgodoses.

Kontaktpersoner:

Emma Holmqvist och Anna Kuznetcova.

Emma Holmqvist

2018-02-09