Godkända medelsförvaltare

De bidrag som Formas betalar ut ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller vissa kriterier. Kriterierna är framtagna i samråd med Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och utgör därmed en gemensam grund för de medelsförvaltare som godkänns som mottagare av forskningsrådens bidrag.

Kriterier för godkända medelsförvaltare

Utöver de organisationer som direkt utpekas i styrande dokument beslutade av regeringen (1) ska en godkänd medelsförvaltare:

  • Vara en juridisk person med ett svenskt organisationsnummer (2)
  • Vara forskningsutförare (3)
  • Garantera den akademiska friheten inom ramen för sitt uppdrag genom att forskningsproblem får väljas fritt, forskningsmetoder fritt får utvecklas och forskningsresultat fritt får publiceras
  • Se till att resultaten från forskning som genomförts med stöd av forskningsråden görs öppet tillgänglig för såväl andra forskare som den intresserade allmänheten och företag (4)

En medelsförvaltare får inte:

  • Vara en organisatorisk enhet som bedriver ekonomisk verksamhet

 


(1) En sådan organisation kan dock endast godkännas som medelsförvaltare för det berörda forskningsrådet, om inte samtliga övriga kriterier är uppfyllda.
(2) Undantaget om råden ska utbetala bidrag till utländsk organisation enligt styrande dokument eller avtal.
(3) Att vara forskningsutförare innebär att man har en dokumenterad forskningsverksamhet och bedöms ha förmågan att klara de åtaganden enligt de rådsgemensamma generella villkoren för bidrag till forskning. Dessa villkor föreskriver bl.a. att en projektledare ska vara anställd av medelsförvaltaren samt att medelsförvaltaren som arbetsgivare svarar för att erforderliga resurser för forskningsprojektet kan erhållas. Kriteriet att vara forskningsutförare avser de organisationer som är mottagare av bidrag för forskning. Forskningsråden har även möjlighet att, i enlighet med regleringsbrev, ge bidrag till annan verksamhet än forskning, t.ex. till informationsinsatser om forskning, och råden har därmed möjlighet att ge dylika bidrag till icke forskningsutförande organisationer. Stödet till annan verksamhet än forskning måste dock uppfylla övriga kriterier.
(4) Tillgänglighetskraven finns närmare beskrivna i forskningsrådens respektive generella bidragsvillkor.

Kajsa Ljung

2017-02-24