En hållbar framtid genom stark forskning och utveckling

2015-10-31

Formas underlag till forskningspolitiska propositionen 2016

I Formas underlag till 2016 års proposition om forskning, innovation och högre utbildning pekar vi på vikten av stark, internationellt ledande forskning till stöd för en hållbar utveckling, samt på behovet av ökad användning av forskningen i samhället.

I våra analys ser vi att relevanta forskningsresultat varken når rätt mottagare eller kommer till praktisk nytta i tillräcklig utsträckning idag. Därför föreslår Formas att:

  • Sverige ökar sina satsningar på forskning och utveckling, och att forskning till stöd för hållbar utveckling successivt får en allt större andel av de samlade forskningsmedlen.
  • Formas årliga forskningsanslag ökas.
  • Särskilda långsiktiga programsatsningar inrättas inom klimatförändringar, livsmedel och urbanisering.
  • Särskilda satsningar görs för fortsatt internationalisering av forskning och internationella forskningssamarbeten även utanför EU.
  • Regeringen, i enlighet med Miljömyndighetsutredningen, inrättar en särskild funktion inom Formas med uppgift att sammanställa, utvärdera och kommunicera resultat från miljöforskningen.

I vår arbetsprocess har vi tagit fram underlag för att besvara regeringens frågor och analysera hur Formas effektivare kan bidra till att uppnå det forskningspolitiska målet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Våra pågående regeringsuppdrag inom giftfri miljö, växtskydd och biobaserad samhällsekonomi har också bidragit med kunskap och underlag till uppdraget.

Här hittar du de underlag vi själva har tagit fram eller låtit andra göra åt oss för detta uppdrag. Det är min förhoppning att rapporterna ger en bra inblick i Formas frågeställningar och insikt i grunderna till våra prioriteringar för en hållbar framtid.

Ingrid Petersson, Generaldirektör, Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling

En hållbar framtid genom stark forskning och utveckling

Formas underlag till Sveriges forskningspolitik 2017-2027

Ladda ner rapporten

Ansvarig handläggare: Lisa Granelli

Analys och förslag till regeringens forsknings- och innovationsproposition

Redovisning av regeringsuppdrag (U2015/1362/F) – gemensam analys från Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Ladda ner rapporten

Ansvarig handläggare på Formas: Erik Roos

Uppdrag

Uppdrag att inkomma med analyser som ger underlag till regeringens forskningspolitik

Läs regeringsuppdraget 

Uppdrag att göra en analys av finansieringen av forskningen inom Formas ansvarsområden

Läs regeringsuppdraget  

Ansvarig handläggare för Formas underlag till regeringens forskningspolitik: Lisa Granelli 

Ansvarig handläggare på Formas för det gemensamma underlaget från de statliga forskningsfinansiärerna: Erik Roos

Uppdragen ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast 25 oktober 2015.

Underlag

Assessing the broader impacts of research: A review of methods and practices 

Rapporten är framtagen av det Norska forskningsinstitutet NIFU på uppdrag av Formas och skapades för att kartlägga hur nytta och genomslag kan mätas vid bedömning och utvärdering av forskning. 

Ladda ner rapporten

Ansvarig handläggare: Peter Schilling

Biobaserad samhällsekonomi 

Rapporten analyserar genomförda och planerade insatser inom biobaserad samhällsekonomi och identifierar hur utvecklingen mot nya produkter och material kan påskyndas. 

Ladda ner rapporten
Bilaga 1

Ansvarig handläggare: John Tumpane 

Comparative Study on Research Policy

Rapporten är framtagen av SPRU (Science Policy Research Unit vid University of Sussex) på uppdrag av Formas och beskriver samhällsutmaningar, övergripande forskningspolitik och statliga utgifter inom Formas ansvarsområden i Sverige, Danmark, Finland, Norge, USA, EU, Kina, Brasilien och Indien. 

Ladda ner rapporten

Ansvarig handläggare: Peter Schilling

Meeting societal challenges - Status, impact and future research directions in Environment, Climate, Building & Planning and Agriculture research in Sweden 

Rapporten är framtagen av en nordisk expertgrupp på uppdrag av Formas och beskriver samhällsutmaningar, forskningens nuläge och genomslag i samhället inom Formas ansvarsområden.  

Ladda ner rapporten

Ansvarig handläggare: Peter Schilling

Omfattning och effekter av svensk klimatforskning

Ladda ner rapporten

Ansvarig handläggare: Linda Bergqvist Ampel

Svenska forskningsinstitut inom Formas ansvarsområden

Rapporten är framtagen av Kontigo AB på uppdrag av Formas och skapades för att kartlägga och analysera svenska forskningsinstitut med verksamhet inom Formas ansvarsområden. 

Ladda ner rapporten

Ansvarig handläggare: Lisa Granelli

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Sammanställning av arbete med fallstudieanalys inom Formas ansvarsområde.

Ladda ner dokument

Ansvarig handläggare: Karla Anaya-Carlsson

Sofia Rickberg

2017-05-12