2016-02-26

Formas underlag till Sveriges livsmedelsstrategi

Formas har tagit fram ett underlag till regeringens livsmedelsstrategi: En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor – genom högkvalitativ forskning, utveckling och innovation. I rapporten föreslår Formas att regeringen avsätter medel för en långsiktig forskningssatsning under Formas ansvar på livsmedelsområdet. 

Formas betonar dessutom vikten av att stärka insatser för kunskapsöverföring och kunskapskommunikation samt efterlyser en plattform för samverkan. Formas underlag till Sveriges Livsmedelsstrategi

Målet med den svenska livsmedelsstrategin är att stärka innovationskraft, öka produktion samt export av livsmedel och därmed främja sysselsättning och lönsamhet i livsmedelssektorn, samtidigt som de nationella miljömålen nås. En ökad ekologisk produktion och bättre möjligheter för konsumenten att göra medvetna val identifieras som viktiga aspekter.

Forskningsrådet Formas har i uppgift att främja och stödja forskning, samt nyttiggörandet av forskning, inom rådets ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Livsmedelsforskning är ett viktigt fält inom Formas ansvarsområden och en hållbar utveckling i samhället – ekonomiskt, socialt och ekologiskt, – är grundläggande för Formas arbete. Formas har därför tagit initiativet att, i anslutning till regeringens arbete med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi, belysa viktiga områden och åtgärder inom livsmedelsforskning. Som en del i arbetet för att säkerställa att den kommande livsmedelsstrategin baseras på kunskap och erfarenhet arrangerade Formas en dag för kunskapsutbyte där representanter från Storbritannien, Nederländerna och Irland berättade om sina erfarenheter från arbetet med, och införandet av, sina nationella livsmedelsstrategier. Syftet var att utbyta och diskutera erfarenheter av hur forskning och innovation har påverkat arbetet med, och innehållet i, andra länders nationella livsmedelsstrategier.

Seminarierna filmades och går att se i efterhand via länkarna nedan.

Erika Ax

2017-05-12