2015-10-30

Analys av forskning som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Formas har på uppdrag från regeringen genomfört en analys av forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I uppdraget ingick även att ta fram förslag till en nationell forskningsstrategi för perioden 2015–2025. Uppdraget har genomförts i samarbete med Kemikalieinspektionen och Vinnova.

Formas analys visar på viktiga behov av kunskapsuppbyggnad för att bättre identifiera källor och förstå spridning, fördelning och omvandling av kemikalier som komplexa blandningar i miljön och bättre kunna bedöma risker kopplade till exponering, samt för att samhället bättre ska kunna prioritera och välja mellan åtgärder. Formas föreslår en strategi för att bygga upp kunskap som efterfrågas på området. Målet med strategin är att Sverige i ett tioårsperspektiv påtagligt ska ha förbättrat de kunskapsmässiga förutsättningarna för att kunna uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

Formas analys visar på särskilda behov av kunskapsuppbyggnad inom tre övergripande områden:

  • Komplexa kemikalieblandningar
  • Riskbedömning och riskvärdering
  • Samhällets prioritering av åtgärder

Forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

En analys av genomförd forskning och forskningsbehov, samt en strategi för att möta forskningens utmaningar och att nyttiggöra forskningen. 

Ladda ner rapporten

Ansvarig handläggare: Anna Vikström

Uppdrag

Läs regeringsuppdraget

Ansvarig handläggare: Anna Vikström

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast 31 oktober 2015.

Här hittar du en del av de underlag rapporten baseras på:

Underlag

A mapping of stakeholders’ needs for research on A Non-Toxic Environment

Rapporten är framtagen av Faugert & Co Utvärdering AB (Technopolis Sweden) på uppdrag av Formas och skapades för att kartlägga privata och offentliga aktörers behov av forskningsbaserad kunskap associerad till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Forskning inom sex huvudområden ingår i analysen: Human toxikologi, Ekotoxikologi, Miljökemi, Miljöteknik och grön kemi, Samhällsvetenskaplig miljöforskning samt Utveckling och tillämpning av systemanalytiska metoder. 

Ladda ner rapporten (pdf)

Ansvarig handläggare: Anna Vikström

An analysis of Swedish research and the ability to achieve the Swedish Environmental quality objective A non-toxic environment

Rapporten är framtagen av en expertpanel som på uppdrag av Formas analyserat svensk forskning och prioriterade forskningsbehov i relation till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Forskning inom sex huvudområden ingår i analysen: Human toxikologi, Ekotoxikologi, Miljökemi, Miljöteknik och grön kemi, Samhällsvetenskaplig miljöforskning samt Utveckling och tillämpning av systemanalytiska metoder. 

Ladda ner rapporten (pdf)

Ansvarig handläggare: Anna Vikström

Anna Vikström

2015-09-28