2015-12-18

Analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Formas, Forskningsrådet för hållbar utveckling, har på uppdrag av regeringen genomfört en analys av behovet av förstärkt stöd till forskningen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I uppdraget ingick även att utreda hur kunskapen bättre kan komma till användning inom förvaltningen av ekosystemtjänster och biologisk mångfald hos exempelvis myndigheter, länsstyrelser, kommuner och i näringslivet. Uppdraget har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket.

Formas analys visar på viktiga kunskapsluckor, som på olika sätt kan hämma en ökad praktisk användning av ekosystemtjänster som verktyg. Dessa rör exempelvis:

  • funktionella länkar och orsakssamband mellan biologisk mångfald, ekosystemfunktioner, ekosystemtjänster och nytta
  • precision i värderingen av olika typer av ekosystemtjänster samt metoder för att hantera värden uttryckta på olika sätt
  • institutionella förändringsbehov kopplade till bland annat äganderätt, styrning och etablerade normer och attityder
  • förutsättningar för lärande, förändring och implementering i olika typer av organisationer

För att stärka samverkan och kunskapsöverföring föreslås i rapporten följande åtgärder:

  • utreda hur det akademiska meriteringssystemet kan utvecklas för att bättre premiera relevant samverkan
  • främja en ökad mobilitet mellan akademi och omgivande samhälle
  • stärka mottagarkapaciteten på myndigheter, länsstyrelser och kommuner att tillgodogöra sig ny forskningsbaserad kunskap
  • utveckla nya former för samfinansiering av forskningsprojekt
  • etablera en eller flera samverkansplattformar inom området
  • utöka Naturvårdsverkets pågående regeringsuppdrag om kommunikation om ekosystemtjänster. 

Analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

En analys av behovet av förstärkt stöd till forskningen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster och hur kunskap bättre kan komma till användning, samt förslag på förbättringar inom samverkan och kunskapsöverföring.  

Ladda ner rapporten

Uppdrag

Läs regeringsuppdraget

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast 31 december 2015.

Underlag 

Ecosystem Services: Mapping of Publication Activities and Trends for Sweden and other Countries 2004 2014

Den bibliometriska studien utfördes av Ulf Sandström, KTH, på uppdrag av Formas. Syftet med studien har varit att få en kvantitativ, och delvis även kvalitativ, bild av forskningsfältet. Studien innehöll fem aspekter: identifiering av relativ aktivitet och kvalitet hos olika ämnesmässiga delområden av forskningsfältet; utveckling över tid (2004-2014) inom respektive område; publikationernas fördelning över olika vetenskapliga discipliner; områden där svensk forskning är stark respektive svag internationellt sett; publikationernas fördelning över svenska lärosäten. 

Ladda ner rapporten

Ansvariga handläggare: Karin Perhans och Karla Anaya-Carlsson

Karla Anaya-Carlsson

2015-09-28