Analys och utvärdering

Regeringen uppdrar Formas att analysera och utvärdera den forskning, forskningens resultat och effekter som Formas finansierar. Analysen ska ske ur en mångfald av perspektiv och angreppssätt.

Regeringen formulerar uppdraget som:

  • utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till och i utvärderingen särskilt bedöma kvaliteten, relevansen och nyttiggörandet för samhället även i ett internationellt perspektiv,
  • utreda och analysera vilka forskningsbehov som är angelägna i ett forsknings- och samhällsperspektiv, redovisa resultaten av dessa utredningar och analyser samt ta initiativ till och stödja strategisk forskning och utveckling,

Från uppdraget har Formas identifierat tre mål:

  • Samla och förmedla kunskap om Formas omvärld, nationellt såväl som internationellt
  • Stödja  Formas forskningsfinansiering
  • Stärka förutsättningarna för att bedriva högkvalitativ forskning och innovation (FOI) inom Formas områden

Utvärderings- och analysarbetet på Formas sker i huvudsak på fyra sätt (se vänstermenyn) och redovisas i rapporter, seminarier, forskningsöversikter mm.

John Tumpane

2014-06-26