Analys och utvärdering

Formas arbetar kontinuerligt med att följa upp, utvärdera och analysera vår verksamhet samt bidrar med underlag till regeringens forskningspolitik. Det kan handla om uppföljning och utvärdering av forskningssatsningar eller strategiska analyser av kunskapsläget inom Formas ansvarsområden. Vi samarbetar även med andra myndigheter och forskningsfinansiärer i analys- och utvärderingsarbetet. På den här sidan hittar du aktuella rapporter som Formas har tagit fram.

2018-04-11

Formas inspel till regeringens utredning om styrning av lärosäten

Regeringen beslutade i april 2017 att tillsätta utredningen Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten för att se över och utveckla styrningen av universiteten och högskolorna, inklusive resurstilldelningen. Vi på forskningsrådet Formas har fått möjlighet att kommentera utredningens övergripande modellförslag och formulerat ett inspel med våra synpunkter. Den färdiga utredningen ska redovisas senast den 3 december 2018. Sammantaget tycker Formas att utredningen presenterar goda argument för varför finansieringsmodellen…

2016-02-26

Formas underlag till Sveriges livsmedelsstrategi

Formas har tagit fram ett underlag till regeringens livsmedelsstrategi: En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor – genom högkvalitativ forskning, utveckling och innovation. I rapporten föreslår Formas att regeringen avsätter medel för en långsiktig forskningssatsning under Formas ansvar på livsmedelsområdet.  Formas betonar dessutom vikten av att stärka insatser för kunskapsöverföring och kunskapskommunikation…

2015-12-18

Analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Formas, Forskningsrådet för hållbar utveckling, har på uppdrag av regeringen genomfört en analys av behovet av förstärkt stöd till forskningen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I uppdraget ingick även att utreda hur kunskapen bättre kan komma till användning inom förvaltningen av ekosystemtjänster och biologisk mångfald hos exempelvis myndigheter, länsstyrelser, kommuner och i näringslivet. Uppdraget har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket. Formas analys visar på viktiga kunskapsluckor, som på olika sätt kan hämma en ökad praktisk användning…

2015-10-30

Analys av forskning som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Formas har på uppdrag från regeringen genomfört en analys av forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I uppdraget ingick även att ta fram förslag till en nationell forskningsstrategi för perioden 2015–2025. Uppdraget har genomförts i samarbete med Kemikalieinspektionen och Vinnova. Formas analys visar på viktiga behov av kunskapsuppbyggnad för att bättre identifiera källor och förstå…