Nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Forskningsrådet Formas har fått 50 miljoner kronor under perioden 2017–2019 för att ta fram ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn. Det är första gången som det sker en satsning på ett långsiktigt forsknings- och innovationsprogram för livsmedel.

Forskningsprogrammet ska stärka behovsmotiverad forskning, öka fokus på produktutveckling, innovation, spridning och kommersialisering av forskningsresultat samt höja kunskapsnivån inom hela livsmedelskedjan.

Forskningsprogrammet blir viktigt för den svenska livsmedelsbranschens långsiktiga konkurrenskraft och Formas ska sträva efter att programmet helt eller till lämpliga delar samfinansieras med näringslivet inom livsmedelsproduktionen.

Nationella kommittén för livsmedelsforskning

Formas har inrättat en kommitté för forskningsfinansiärer inom livsmedelsområdet. Kommitténs uppdrag omfattar hela kedjan – från primärproduktion till konsumtion – och tar sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och i regeringens livsmedelsstrategi. Den nationella kommittén ska även fungera som programkommitté för det nationella forskningsprogrammet.

Ordförande

  • Inger Andersson, tidigare generaldirektör, Livsmedelsverket

Ledamöter

  • Cecilia Beskow, chef för avdelningen Forskning och utvärdering, Forte
  • Lars Hultman, VD, Stiftelsen för strategisk forskning
  • Åke Iverfeldt, VD, Mistra
  • Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet
  • Jenni Nordborg, avdelningschef Hälsa, Vinnova
  • Christian Nyrén, VD, Stiftelsen Lantbruksforskning
  • Johanna van Schaik Dernfalk, enhetschef miljö och areella näringar, Formas

Kommittésekreterare

  • Katarina Nordqvist, forskningssekreterare, Formas

Kontaktpersoner

Katarina Nordqvist

2017-11-13