Etikpolicy

Som ett statligt, skattefinansierat forskningsråd har Formas ett ansvar gentemot allmänheten för allt arbete som utförs och även för hur det utförs.

Formas etikpolicy och etiska riktlinjer är avsedda som vägledning för samtliga som deltar i forskningsrådets verksamhet: ledamöter i forskarrådet, ledamöter i beredningsgrupper samt anställda vid Formas. Alla som omfattas av vår policy och våra riktlinjer ansvarar för att den verksamhet de arbetar inom följer denna policy och dessa riktlinjer.

Det arbete som utförs av Formas och Formas olika organ (dvs. representanter för Formas) ska utföras på ett öppet, opartiskt och professionellt sätt. Beslut ska baseras på bästa vetenskapliga och professionella praxis efter noggrann genomlysning. Inkomna handlingar ska behandlas opartiskt och i enlighet med Formas riktlinjer.

Det är inte möjligt att förutse samtliga enskilda situationer och frågor som kan uppkomma när det gäller bedömning av ansökningar samt beviljande av anslag. Därför är det nödvändigt att ledamöterna i Formas forskarråd, de olika organen inom Formas och anställda på Formas diskuterar problem och stödjer sig på vissa gemensamma och allmänna riktlinjer.

Etiska riktlinjer

Nedan beskrivs de etiska riktlinjer som styr Formas arbete. De är avsedda som vägledning för alla som deltar i forskningsrådets verksamhet: ledamöter i forskarrådet, ledamöter i beredningsgrupper samt Formas anställda (benämns härefter kollektivt som ledamöter i Formas olika organ).

 • Ledamöter i Formas olika organ har ett ämbetsansvar. Personliga hänsynstaganden eller preferenser får inte leda till partiska bedömningar av ärenden som rör forskningsbidrag, forskningsprioriteringar, strategier eller tjänstetillsättningar.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska själva bedöma och öppet redovisa eventuella kopplingar som kan vara av betydelse för en opartisk bedömning av forskningsansökningar eller tjänsteärenden. En hög personlig integritet förutsätts.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska visa respekt för andra forskare och deras arbete. Nedlåtande uttalanden och ogrundade påståenden i skriftlig eller muntlig form om forskarkollegor och forskargrupper eller deras forskningsarbete får inte förekomma.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska främja vetenskaplig trovärdighet genom att sakligt bedöma ansökningar och andra tjänsteärenden (dvs. alla inkomna handlingar). Bedömningar av ansökningar och andra tjänsteärenden ska formuleras sakligt och på ett rättvist sätt och så objektivt som möjligt redovisa sökandens och ansökans vetenskapliga förtjänster och svagheter.
 • Ledamöter i Formas olika organ får inte utnyttja information från forskare som lämnats via ansökningar eller motsvarande till att gynna den egna forskningen, eller på bekostnad av andras verksamhet skapa sig eller sig närstående kollegor vetenskapliga fördelar.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska beakta och följa svenska lagar, EU-förordningar och andra av Sverige ratificerade avtal. Det gäller forsknings- och yrkesetiska regler och lagar som fastställts av andra organisationer (såsom djurskyddsetiska regler, växtskyddsregler, regler om smittspridning och regler för transgena organismer) samt immaterialrätts- och tillträdesfrågor.
 • För ansökningar som innehåller moment som ska prövas av en etikprövningsnämnd ska ett tillstånd från denna nämnd inhämtas innan forskningsprojekten inleds.
 • Ledamöter i Formas olika organ bör arbeta för att forskningen bedrivs på ett etiskt godtagbart sätt.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska vara uppmärksamma på att skolning inom det egna ämnet kan leda till fördomar mot avvikande vetenskapliga synsätt.
 • Ledamöter i Formas olika organ ska avstå från att bedöma ansökningar eller tjänsteärenden där nära vänskap, personliga motsättningar eller annan animositet kan föreligga. Bedömningar ska inte göras av forskare inom den egna institutionen eller, om institutionen är stor, inom den egna avdelningen. Ledamöter ska inte heller bedöma ansökningar från egna doktorander eller gästforskare/postdoktorer.
 • Även nära samarbete med kollegor ska göra att en ledamot avstår från att bedöma ärendet. En absolut gräns för när ett samarbete med tidigare doktorander eller kollegor inte längre ska anses påverka objektiviteten, eller är av ringa grad, är omöjlig att sätta. Ett riktvärde kan vara 5 år efter det att samarbetet avslutats.
 • Den berörde ledamoten ska lämna möteslokalen vid diskussioner om ansökningar för vilka dennes opartiskhet kan ifrågasättas.
 • När ansökningar och tjänsteärenden bedöms ska bedömningen grundas på de bedömningskriterier som fastställts av Formas. Sökandens kvalifikationer ska sättas i relation till övriga sökandes motsvarande kvalifikationer. Någon diskriminering på grund av kön, ras, etnisk tillhörighet eller dylikt får inte förekomma.


Ledamöter i Formas olika organ ska verka för att dessa riktlinjer följs.

Kajsa Ljung

2017-02-23