Allmänna anvisningar

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas, från det att du söker till beviljande av medel; vem som kan söka, vad man kan söka bidrag för samt vad du ska tänka på när du skriver en ansökan.

Vem kan söka medel?

För samtliga forsknings- och utvecklingsbidrag som Formas utlyser enskilt eller tillsammans med andra forskningsfinansiärer, nationellt eller internationellt, gäller följande:

 • huvudsökande och samtliga medverkande forskare i projektet ska ha en doktorsexamen
 • annan personal som arbetar inom projektet behöver inte ha en doktorsexamen
 • för att söka mobilitetsstöd inom Formas årliga öppna utlysning behöver den sökande inte ha en doktorsexamen när utlysningen stänger. En kopia av examensbeviset ska vara Formas till handa senast 1 oktober samma år man söker medel. Inget annat dokument än examensbeviset godtas.
 • bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Speciella regler gäller för utlysningar inom ramen för Strategiska Innovationsprogram (SIP), se utlysningstexter för respektive utlysning.
 • det finns inte någon åldersgräns för sökande och medverkande forskare inom ett projekt, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för egen lön.


För att söka medel i utlysningarna Kommunikationsprojekt och Konferenser och workshops behöver den sökande inte ha en doktorsexamen, men samma krav för medelsförvaltare gäller. För att söka medel i utlysningar inom Strategiska Innovationsprogram behöver den sökande inte ha en doktorsexamen om det inte specifikt anges i utlysningstexten.

Vad kan du söka medel för?

Bidrag kan sökas för direkta och indirekta kostnader:

 • Lön kan sökas till forskare, doktorander och teknisk personal om inget annat anges i utlysningstexten. Sociala avgifter ska vara inkluderade. Formas beviljar inte medel för årliga löneökningar. För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas. Lön till doktorander kan beviljas för upp till tre år, om inte annat framgår av utlysningstexten. Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal genom medel från Formas aldrig får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte kan tas emot av någon som redan får bidrag från Formas med fullständig lönefinansiering.
 • Driftskostnader – exempelvis förbrukningsartiklar, utrustning (max 500 000 kronor), resor, konferenser, publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar Open Access.                                                                                                                                                               
 • Avskrivningskostnader för utrustning (max 500 000 kronor)
 • Lokalkostnader
 • Indirekta kostnader – overhead ska anges enligt medelsförvaltarens praxis. Formas tillåter inte overheadkostnader på avskrivningskostnader för utrustning eller för lokalkostnader.

Utvecklingsbidrag

Formas finansierar även utvecklingsprojekt. För utvecklingsbidrag krävs minst 50 procents samfinansiering. Ett utvecklingsprojekt definieras som systematisk och metodisk användning av forskningsresultat, vetenskaplig kunskap och nya idéer för att ta fram nya eller väsentligt förbättra befintliga produkter, processer eller system (OECD Frascati-manualen).

Att tänka på när du skriver en ansökan

Bedömningskriterier

Ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Detta omfattar sammantaget följande fem kriterier:

Kriterier för vetenskaplig kvalitet

 • Frågeställning
 • Metod och genomförande
 • Vetenskaplig kompetens


Kriterier för samhällsrelevans

 • Frågeställningens möjliga samhällsnytta
 • Kommunikation med intressenter/användare


Alla kriterier ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa kriterier. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan. Genus- och andra kritiska perspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant.

För tematiskt riktade utlysningar samt utlysningarna Kommunikationsprojekt och Konferenser och workshops kan det finnas andra bedömningskriterier, vilket framgår i utlysningstexterna.

Information om hur Formas bereder och bedömer din ansökan samt hantering av jäv.

Språk

Du kan skriva din ansökan på svenska eller engelska. Formas har internationella beredningsgrupper som granskar ansökningarna, därför är rekommendationen att du skriver på engelska. För ansökningar på svenska kommer Formas att översätta forskningsprogrammet till engelska innan ansökan granskas av beredningsgruppen. Den sökande ges inte möjlighet att läsa eller göra ändringar i det översatta forskningsprogrammet. Skriv gärna budgetspecifikationen på engelska, även när du arbetar i den svenska versionen av Prisma. En budgetspecifikation på svenska lämnas inte till översättning men granskas av en internationell beredningsgrupp.

Den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska, medan den korta projektbeskrivningen ska finnas på både svenska och engelska. Om projektet beviljas bidrag har Formas rätt att använda den populärvetenskapliga beskrivningen för att informera om forskningen.

Immaterialrätt

Formas kräver ingen egen äganderätt eller nyttjanderätt till forskningsresultatet från de projekt myndigheten finansierar. Däremot förutsätts du följa de lagar och överenskommelser som finns inom det immaterialrättsliga området, såväl nationellt som internationellt då relevant.

Open access  

Forskningsresultat som publiceras via Open Access på Internet kan fritt läsas och laddas ned. De forskare som får finansiering från Formas ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen. Forskare kan antingen publicera i tidskrifter som utnyttjar Open Access, i tidskrifter som arkiverar publicerade artiklar i stora offentliga databaser eller arkivera redan publicerade artiklar i öppet sökbara databaser. Open Access-reglerna gäller enbart vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier och bokkapitel. Finansiering för publiceringskostnader i tidskrifter som utnyttjar Open Access kan inkluderas som en direkt kostnad i ansökningar för forskningsprojekt.

Formas främjar förbättrad tillgänglighet och användning av befintliga vetenskapliga data. Det kan göras genom att tillgängliggöra (meta)data i befintliga databaser antingen nationellt eller internationellt för de forskningsprojekt som Formas finansierar, så länge det inte strider mot nationella lagstiftningen om personuppgifter. Formas policy för öppen tillgång till forskningsdata.

Du som söker bidrag till projekt eller motsvarande hos Formas ska fylla i och bifoga Bilaga K – forskningsdata till din ansökan. Ska ingen data samlas in eller om det inte är möjligt att spara den öppet tillgänglig anges detta i bilagan. Data ska med fördel publiceras inom rimlig tid och tillgängliggöras genom relevanta nationella och/eller internationella organisationer för datapublicering.

Kategorisering av Formas projekt enligt de globala hållbarhetsmålen

Formas kommer från och med 2017 att kategorisera alla inkomna ansökningar och beviljade projekt enligt de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Syftet med kategoriseringen enligt de 17 Globala målen för hållbar utveckling är för att Formas ska kunna redovisa hur den forskning Formas finansierar bidrar till hållbar utveckling och till att lösa olika samhällsutmaningar. Klassificeringen underlättar för oss att ge en mer nyanserad bild av vår forskningsportfölj och hur väl den svarar mot samhällsutmaningarna. De globala målen är ett internationellt system som används av många aktörer globalt vilket ökar användbarheten och jämförbarheten av Formas data. Formas kommer också framöver behöva redovisa hur vi jobbar för att uppnå de Globala målen.

Kategoriseringen bör baseras på det direkta syftet eller förväntade tillämpning av ditt projektresultat. Mer information om de globala hållbarhetsmålens innebörd

Etiska överväganden

Sökanden bör alltid ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Om så är fallet ska de aktuella etiska frågorna och hur de ska hanteras redovisas. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller försök på människor eller djur.

Etiska överväganden är av särskilt intresse för följande frågor:

Forskning på människor och personuppgifter (konfidentiella data)

Om projektet avser forskning på människor eller personuppgifter (konfidentiell information om och från nu levande personer eller om avlidna personer där det finns risk att efterlevande anhöriga kan känna obehag inför publicering av forskningsresultaten) och inte redan har godkänts av en etikprövningsnämnd, ska den sökande redovisa sina etiska överväganden kring projektet. Om forskningen inte förväntas medföra etiska problem, ska också detta anges och motiveras. I övrigt ska redovisningen klargöra hur etiska aspekter hanteras och relateras till aktuella etiska koder inom området.

Försök på människor och djur

Om projektet innefattar försök med människor eller djur, ska medgivande inhämtas från en etikprövningsnämnd. Om sådant medgivande inte har inhämtats när ansökan skickas in, ska detta göras så snart som möjligt. Ange i ansökningsformuläret om medgivande redan finns eller kommer att sökas. När ett bidrag beviljas förutsätts att det lärosäte eller motsvarande där arbetet ska bedrivas garanterar att medgivande finns innan forskningsarbetet inleds. Företrädaren för lärosätet eller motsvarande bekräftar detta genom att godkänna ansökan.

Central etikprövningsnämnd

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), inklusive biologiskt material från människor, är tillämplig på forskning som innebär ett fysiskt ingrepp eller utförs enligt en metod som syftar till att påverka en människa fysiskt eller psykiskt. Forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa eller avser studier på biologiskt material som tagits från en levande människa eller tagits för medicinska ändamål från en avliden människa och som kan härledas till denna människa ska också etikprövas. Lagen gäller också forskning som sker utan uttryckligt samtycke från en enskild samt forskning som avser känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Etikprövning av forskning ska enligt lagen göras av regionala nämnder som är egna myndigheter. De regionala nämnderna är placerade i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Deras beslut kan överklagas till Centrala etikprövningsnämnden. Mer information finns på Etikprövningsnämndens webbplats. Även etikprövning avseende djurförsök görs av etiska nämnder. Ansökningsblankett finns på Jordbruksverkets webbplats.

Genus och andra kritiska perspektiv

Formas har i uppdrag att verka för att ett genusperspektiv får genomslag i forskningen. Du som söker medel från Formas bör alltid överväga hur frågor som rör genus och andra maktrelationer såsom klass, etnicitet mm. är relevanta för projektets frågeställningar. Du ska i så fall i ansökan beskriva hur dessa aspekter ska hanteras i projektet.

Prisma

När du söker bidrag från Formas ska din ansökan skickas in genom Formas ansökningssystem Prisma.

Efterregistrering och komplettering

Formas tillåter inte att du registrerar eller gör ändringar i en ansökan efter att utlysningen har stängt. Ansökan kan öppnas och revideras av den sökande fram till att utlysningen stänger även om den registrerats. Vid stängning skickas registrerade ansökningar in automatiskt. För löpande utlysningar kan inte ansökan tas tillbaka efter att den registrerats.

Om inget annat framkommer av utlysningstexten, tillåter Formas inga kompletteringar av ansökan efter att utlysningen har stängt.

Tidiga avvisningar

Formas huvudsekreterare beslutar om eventuella avvisningar utan beredning.

Skäl för avvisning

Gäller nedanstående utlysning

Ansökan har nekats av sökandens organisation/medelsförvaltare Alla utlysningar
Ansökan har inte signerats av sökandens organisation/medelsförvaltare inom 7 dagar Alla utlysningar
Tidigare utförda projekt har inte återrapporterats i tid Alla utlysningar
Ofullständiga ansökningar, det vill säga ansökningar där det finns brister i den information som är obligatorisk i ansökningsblanketten eller bilagorna Alla utlysningar
Ansökans forskningsinriktning ligger utanför Formas ansvarsområde Alla utlysningar
Ansökan som inte uppfyller kraven som har ställts i en särskild utlysning
Särskild utlysning. Kraven finns i utlysningstexten
Ansökan som uppenbart inte faller inom en särskild utlysnings områden
Särskild utlysning. Kraven finns i utlysningstexten
Projektledaren har ett löpande projekt från någon av Formas tidigare öppna utlysningar Årliga Öppna utlysningen
Sökanden har mer än en registrerad och signerad ansökan i årliga öppna utlysningen Årliga Öppna utlysningen
Det totalt sökta beloppet överskrider ett genomsnittligt årsbelopp på 1 miljon kronor per år Forsknings- och utvecklingsprojekt samt Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare i Årliga Öppna utlysningen
Datumet för doktorsexamen ligger inte inom utlysningens angivna tidsspann

Mobilitetsstöd och Framtida forskningsledare i Årliga Öppna utlysningen

 

  

Undantag från dessa regler är om ansökningssystemet Prisma ligger helt nere större delen av den sista dagen för utlysningen.

Offentlig information

En ansökan (inklusive bilagor) som lämnas in till Formas betraktas enligt svensk lag som en allmän handling. Beslut om beviljade bidrag publiceras på Formas webbplats.

Formas överför information om beviljade bidrag till Vetenskapsrådet för publicering i SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen. Publicering sker för att offentliggöra och kommunicera svensk forskning, samt för att möjliggöra aggregerade statistiska analyser. Uppgifter som överförs är information om utlysningen, uppgifter ur ansökan om projektet och sökande/medverkande forskare samt information om beslut som tagits om ansökan. Observera att personnummer och kontaktuppgifter inte kommer att visas publikt. Informationen kan komma att lämnas vidare från SweCRIS till det universitet som är medelsförvaltare för det aktuella bidraget. Registrering i SweCRIS är frivillig, så kontakta oss om du inte vill att dina uppgifter ska överföras till SweCRIS.

Du som registreras i SweCRIS har rätt att begära ut registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för hantering av data inom SweCRIS och är skyldig att rätta inkorrekta uppgifter på begäran från dig som är registrerad. Kontakta swecris@forskning.se om du vill veta mer.

Beslut

Beslut fattas av Formas forskarråd och grundas på beredningsgruppernas rekommendationer. Beslut om bidrag kan inte överklagas.

Som sökande kan du logga in på ditt personliga konto i Prisma och kontrollera aktuell status för din ansökan.

Projektledare får ett beslutsmeddelande till sitt personliga konto i Prisma tillsammans med beredningsgruppens yttrande. Beslut angående akutbidrag får enbart beslutsmeddelande, inget yttrande.

Ansökningar som beviljats bidrag

Sökanden som beviljats bidrag loggar in på sitt personkonto i Prisma och signerar "Godkännande av villkor". Godkännande av villkor ska även signeras av medelsförvaltaren (prefekt eller motsvarande).

När bidrag för konferenser och workshops har beviljats förväntas att arrangören annonserar om mötet på lämpligt sätt, samt tydliggör att Formas har finansierat arrangemanget.

Återrapportering

Anslagsmottagare/projektledare hos Formas ska återrapportera med en ekonomisk och en inomvetenskaplig samt en populärvetenskaplig sammanfattning. I internationella utlysningar och utlysningar som Formas gör i samarbete med andra finansiärer kan andra krav på återrapportering gälla, detta framgår då av den aktuella utlysningstexten och de tillhörande riktlinjerna. Läs mer om återrapportering

Hur bidrag från Formas ska omnämnas 

Vid publicering av resultat från Formas-projekt ska det framgå att Formas bidragit med finansiering. Formas ska omnämnas på följande sätt: The Swedish Research Council Formas eller Forskningsrådet Formas.

Etikpolicy

Som ett statligt, skattefinansierat forskningsråd har Formas ett ansvar gentemot allmänheten för allt arbete som utförs och även för hur det utförs. Formas etikpolicy

Kajsa Ljung

2018-02-28